Lesní školka Ostružinka

Školka je projektem občanského sdružení Trinitatis Societas, které působí v Ostružně od roku 2007 se záměrem vytvořit zde nekomerční kulturní centrum a místo setkávání rodin a široké veřejnosti. Hlavním cílem  je v tomto smyslu organizování a podpora kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit zaměřených na obnovu kulturně-historických tradic a osobnostní rozvoj. Ve spolupráci s o.s. Literácy Jitčín, arciděkanským úřadem Jičín, obce Ostružno, o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium a svazku obcí Mariánská zahrada se činnost sdružení dosud soustředila především na pravidelné oživování venkovských slavností, pořádání letních hudebních dílen a aktivit na záchranu památných ostruženských varhan.

Projekt „Lesní školka Ostružinka“ vychází z dlouhodobé koncepce o.s. Trinitatis Societas zaměřené na tyto cíle:

  • Vytvoření zázemí pro pravidelné slavnosti a činnosti spojené s roční dobou a během lidského života.
  • Vytvoření prostoru pro činnosti, které byly dříve běžnou součástí života, ale postupně se vytrácely a dnes existují zpravidla jen ve formě „terapií“.
  • Otevření prostoru pro aktivity rozvíjející individuální tvořivost – především hudební a výtvarné umění, tradiční řemesla a manuální činnosti spojené s hospodařením a aktivním pobytem v přírodě a krajině.
  • Nabídka vzdělávacích aktivit dětí, mladých lidí i dospělých, zaměřených na výše uvedené činnosti – zapojování dětí a mladých lidí do tvořivých činností dospělých tak, aby se staly jejich životní potřebou.
  • Podpora osobnostního růstu a týmové práce zážitkovou „pracovní terapií“ v oblasti Mariánské zahrady s cílem vnější obnovy místa a vnitřní regenerace (bio-psycho-sociálně-spirituální).